LADEN

Begin met typen om te zoeken

Wat is een PBO

Pbo is de afkorting voor publieks-beleidsorgaan. Het is een belangrijk onderdeel in het bestaansrecht van een lokale, regionale en zelfs landelijk omroep. Een groep mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn in de totale gemeenschap. Een ieder vertegenwoordigd een bepaalde stroming. Voor onze omroep zijn het de volgende personen. Later meer.

Stromingen:

• Maatschappelijke zorg en welzijn.
• Kunst en cultuur.
• Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag (zoals het
humanisme).
• Onderwijs en educatie.
• Werkgevers.
• Werknemers.
• Etnische en culturele minderheden.
• Sport en recreatie.
• Jongeren.
• Ouderen.
• Agrarische sector.

Lokale omroepen zijn verplicht in hun pbo ten minste een vertegenwoordiger van
etnische en culturele minderheden op te nemen. Leden (meestal deskundig op een
bepaald gebied) die geen stroming in de gemeente vertegenwoordigen, hebben zitting
op persoonlijke titel. Zij behoren echter wel in aantal een minderheid te vormen. Voor
de slagvaardigheid van het pbo is het verstandig om het totale aantal leden beperkt te
houden. Het minimum bedraagt vijf leden.

Taken van het pbo

Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.
Daarnaast ziet het er op toe dat de omroep zich aan het wettelijk verplichte ICEpercentage houdt. Het programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke
mediadiensten worden ingezet, welke (soort) programma’s op grond van welk aanbodschema worden uitgezonden en van welke programma’s de verzorging wordt uitbesteed. Met de vaststelling van het beleid zorgt het pbo er voor dat de nagestreefde
doelstellingen worden gehaald en dat de doelgroepen worden bereikt.
Om deze taak uit te kunnen voeren, moet het pbo regelmatig bijeenkomen. Daarvoor
is een minimumaantal van drie vergaderingen per jaar vastgesteld. Vaker kan natuurlijk
ook. Het is belangrijk dat het pbo zorgvuldig notuleert tijdens de bijeenkomsten.
Het Commissariaat vraagt deze notulen jaarlijks op ten behoeve van zijn toezichthoudende taak.
Het Commissariaat heeft ten behoeve van het functioneren van het pbo een modelreglement opgesteld en beveelt de lokale omroep dit modelreglement (te vinden op
www.cvdm.nl) ten zeerste aan.

 

Bron: cvdm.nl