Regionaal Nieuws

Raadsvergadering 9 juli Gemeente Echt-Susteren

Delen
Op donderdag 9 juli om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. Gelet op de maatregelen inzake het coronavirus is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek. Wel is de vergadering online te volgen.

Raadsvergadering online volgen?
U kunt de raadsvergadering van thuis uit terugkijken door hier te klikken. U kunt de raadsvoorstellen en beschikbare bijlagen online raadplegen via deze raadsagenda.

Agenda
Opening en mededelingen
De raadsvergadering wordt door de voorzitter officieel geopend met een gebed. Daarna kan de voorzitter mededelingen van huishoudelijke aard doen.

1. Agenda 9 juli 2020 
De raad wordt voorgesteld de agenda voor deze vergadering definitief vast te stellen.
2. Besluitenlijst 4 juni 2020 
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.
3. Deeljaarrekening raad 2019
Alle budgetten die betrekking hebben op de gemeenteraad zijn opgenomen in een aparte begroting: de deelbegroting van de gemeenteraad. De verantwoording over deze budgetten over 2019 gebeurt daarom separaat van de gemeentelijke jaarrekening. De raad wordt voorgesteld om de deeljaarrekening raad 2019 vast te stellen.
4. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Prinsenbaan 69 / 69a te Koningsbosch
Initiatiefnemer wil een containerverhuur- en transportbedrijf vestigen op de Prinsenbaan 69 in Koningsbosch. Dit verzoek past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een zgn. postzegelbestemmingsplan gemaakt. Dit plan heeft 6 weken ter inzage gelegen en in deze periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een voorstel voor aanpassing van het plan. Wel wordt voorgesteld om enkele ambtshalve wijzigingen in het plan door te voeren. Het bestemmingsplan kan nu gewijzigd worden vastgesteld.
5. Enexis Holding NV, converteerbare hybride geldlening
De gemeente Echt-Susteren is aandeelhouder van Enexis Holding NV (hierna: Enexis). Enexis heeft de gemeente verzocht om, bij voorkeur naar rato van het gemeentelijk aandelenbezit, aan Enexis een lening beschikbaar te stellen conform de condities in de lening-overeenkomst voor de converteerbare hybride aandeelhouderslening. Voordat het college kan instemmen met dit verzoek, dient de raad aan te geven dat het verstrekken van een geldlening aan Enexis aangemerkt wordt als een publieke taak en wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
6. Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart
De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben in het verleden apart of gezamenlijk met meerdere gemeenten een bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarvan de geldigheid verliep en die voor evaluatie aan de orde was. Ook werd de ontwikkeling rondom de aanstaande Omgevingswet gezien als aanleiding om het bestaande beleid binnen deze gemeenten tegen het licht te houden. Zo ontstond een geschikt moment om te bezien of samenwerking met meerdere gemeenten mogelijk was. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het werkgebied van de RUD Limburg Noord. Zo is er een gezamenlijke nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart voor alle 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten tot stand gekomen. De raad wordt gevraagd de nota en bijbehorende kaarten vast te stellen.
7. Voortgangsinformatie 9 juli 2020 
Als vast punt op iedere raadsagenda is het punt ‘voortgangsinformatie’ opgenomen. Bij dit punt worden de verzamellijsten moties en toezeggingen, de aangepaste jaarplanning en de antwoorden op de door de raadsleden schriftelijk gestelde vragen opgenomen. Zo kunnen de raadsleden in de vergadering procedurele vragen stellen aan het college over de voortgang.
8. Jaarrekening 2019
Na elk jaar wordt de jaarrekening opgemaakt, die bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt teruggekeken op de belangrijkste gebeurtenissen in 2019. De jaarrekening gaat in op de financiële aspecten van de uitvoering van het beleid in 2019. Het college stelt de raad voor de jaarrekening 2019 vast te stellen en te besluiten over de bestemming van het saldo.
9. 1e Bestuursrapportage 2020
De bestuursrapportage geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de lopende begroting. Deze rapportage kan voorstellen tot bijsturing van de  begroting bevatten inzake budget en beleid. Het college vraagt de 1e bestuursrapportage 2020 incl. 4 begrotingswijzigingen vast te stellen.
10. Ingekomen stukken 9 juli 2020 
De gemeenteraad ontvangt brieven van burgers en externe organisaties en informatie van het college. Dit alles wordt voor de raad ter inzage gelegd. Voor elke raadsvergadering worden deze stukken verzameld en op een lijst gezet, zodat de raad officieel kennis kan nemen van deze stukken.
Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter officieel gesloten met een gebed.
Stukken ter inzage
De agenda, alle raadsvoorstellen en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u via de website van de gemeente bekijken http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.


Meer informatie
Voor vragen of informatie over de raad, de raadsvergadering of de raadstukken kunt u contact opnemen met de griffie door te bellen naar 0475 – 478 478 of per e-mail via griffie@echt-susteren.nl.

E-mail:

STUDIO:

Secretariaat:

kanaal info: